Αρχική σελίδα » Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης » Δικαιώματα – Ικανοποίηση ασθενών » Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ασθενή

Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ασθενή

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα πρόσβασης στις κατάλληλες για τη νόσο του υπηρεσίες του Κέντρου.
 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας, με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, αντιμετώπιση και  αποτελεσματική διοικητική εξυπηρέτηση.
 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
 • Ο ασθενής δικαιούται να πληροφορηθεί για την κατάστασή του.
 • Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του παρέχονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του παρέχει τη δυνατότητα σχηματισμού πλήρους εικόνας των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεως του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων.
 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν από την  εφαρμογή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από γραπτή συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή.
 • Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφαση του, να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση. Η συγκατάθεσή του για τη συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων είναι εξασφαλισμένος.
 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ενεργός και υπεύθυνη συμμετοχή στη διαδικασία της θεραπείας του ασθενούς προϋποθέτει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 • Ο ασθενής υποχρεούται να πειθαρχεί και να εφαρμόζει τον κανονισμό του Κέντρου, όπου νοσηλεύεται. Ειδικότερα, ορισμένες από τις βασικές διατάξεις του κανονισμού αυτού είναι οι ακόλουθες:

- Δεν επιτρέπεται ο ασθενής να καπνίζει εντός του θαλάμου νοσηλείας. Αντιθέτως και εφόσον αυτό του το επιτρέπει ο θεράπων γιατρός, μπορεί να καπνίζει στους ειδικούς γι’ αυτό χώρους του Κέντρου.

- Δεν επιτρέπεται ο ασθενής να παίζει τυχερά παιχνίδια εντός του Κέντρου.

- Δεν επιτρέπεται ο ασθενής να θορυβεί ή να κάνει χρήση μουσικών οργάνων εντός του Κέντρου.

- Δεν επιτρέπεται ο ασθενής να κάνει χρήση οινοπνευματωδών ποτών εντός του Κέντρου.

- Δεν επιτρέπεται ο ασθενής να εισέρχεται στα γραφεία των γιατρών ή άλλων Υπηρεσιών του Κέντρου, στους βοηθητικούς χώρους, σε άλλους θαλάμους νοσηλείας και μάλιστα σ’ αυτούς όπου νοσηλεύονται λοιμώδη περιστατικά ή βαρέως πάσχοντες ή όπου αλλού τηρούνται όροι ασηψίας.

- Δεν επιτρέπεται ο ασθενής να συμπεριφέρεται απρεπώς στο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Κέντρου.

 • Ο ασθενής υποχρεούται να παραμείνει εντός του Κέντρου καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του και μόνον όταν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν την προσωρινή έξοδό του απ’ αυτό, μπορεί να ζητήσει άδεια από το Διευθυντή γιατρό της Κλινικής όπου νοσηλεύεται ή από το νόμιμο αναπληρωτή του και εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας του. Σε περίπτωση όμως κατά την οποία ο ασθενής εξέλθει του Κέντρου χωρίς την άδεια της Κλινικής, τότε θεωρείται ότι εξέρχεται με δική του ευθύνη και, στη συνέχεια, θα υποστεί τις νόμιμες κυρώσεις, δηλαδή την υποχρεωτική έξοδό του από το Κέντρο, με πειθαρχικό εξιτήριο.
 • Ο ασθενής υποχρεούται, ευθύς μετά την είσοδό του στο Κέντρο, να δηλώσει στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών, διαμέσου της Προϊσταμένης της Κλινικής όπου νοσηλεύεται, τον ασφαλιστικό του φορέα, εφόσον είναι ασφαλισμένος, ή ότι θα καταβάλει ο ίδιος όλες τις δαπάνες νοσηλείας του.
 • Ο ασθενής υποχρεούται να εφαρμόζει τις οδηγίες των γιατρών του και να εκτελεί πιστά τη φαρμακευτική αγωγή.
 • Ο ασθενής υποχρεούται να λαμβάνει την παρεχόμενη από το Κέντρο τροφή και απαγορεύεται η λήψη κάθε άλλης τροφής, προς αποφυγή αλλοίωσης του διαιτολογίου του, το οποίο καθορίζεται από το θεράποντα γιατρό.
 • Ο ασθενής οφείλει, ευθύς μετά την εισαγωγή του στο Κέντρο, να δώσει στον αρμόδιο γιατρό της Κλινικής όπου θα νοσηλευθεί πλήρες ιστορικό της ασθένειάς του.
 • Ο ασθενής έχει υποχρέωση, σε περίπτωση που του χορηγηθεί γενική ή μερική νάρκωση για την πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης, να υπογράψει γραπτή δήλωση συγκατάθεσης προς τούτο. Σε περιπτώσεις διανοητικής ανικανότητας αυτού ή σε επείγουσες καταστάσεις, όπου ο ασθενής δεν έχει επαφή με το περιβάλλον, ζητείται η συγκατάθεση του κηδεμόνα ή του πλησιέστερου συγγενή ή του προσώπου το οποίο έχει την επιμέλειά του.