Αρχική σελίδα » Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης » Δικαιώματα – Ικανοποίηση ασθενών » Ασφάλεια των ασθενών

Ασφάλεια των ασθενών

Βασικός στόχος της Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας μετά του ομώνυμου Εργαστηρίου, εκτός από τη παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, αποτελεί και η ασφάλεια των ασθενών, των οικογενειών τους και  εν γένει των οικείων τους.

Σε αυτά τα πλαίσια ακολουθούνται όλα τα μέτρα τα οποία προβλέπονται για την εύρυθμη λειτουργία και ασφάλεια του νοσοκομείου, όπως έχουν καθοριστεί από την υπ’ αρ. 319/24-07-2017 απόφαση ΔΣ του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό». Επιπρόσθετα, στα πλαίσια πρόληψης εμφάνισης λοιμώξεων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λοιμώξεων του Νοσοκομείου.

Στην Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας μετά του ομώνυμου Εργαστηρίου, κάθε ασθενής:

  • Λαμβάνει μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης μέσω του οποίου ιχνηλατείται το σύνολο των διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων στις οποίες υπόκεινται, εντός του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό». Τα δεδομένα της υγείας του ασθενούς ταυτοποιούνται με τον ασθενή μέσω του προαναφερόμενου αριθμού και μέσω του ΑΜΚΑ του.
  • Ενημερώνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου της Κλινικής μετά του ομώνυμου Εργαστηρίου ή/ και μέσω των σχετικών ενημερωτικών εντύπων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Κλινικής και του ομώνυμου εργαστηρίου, τις υποδομές τους και την ταυτότητα του επιστημονικού προσωπικού τους. Επίσης έχει πρόσβαση σε ειδικό πληροφοριακό υλικό το οποίο αφορά στην ασθένεια του.

Οι απαραίτητες ιατρικές πράξεις διενεργούνται στους ασθενείς κατόπιν συναίνεσής τους, σε συμφωνία με τα αναγραφόμενα στο Ν.3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας).

Η παροχή υπηρεσιών υγείας από την Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας μετά του ομώνυμου Εργαστηρίου βασίζεται στην εφαρμογή πρωτοκόλλων (ιατρικών και νοσηλευτικών) καθώς στην εφαρμογή οδηγιών και μεθοδολογιών εργαστηριακών εξετάσεων βάσει των διεθνώς αποδεκτών κανόνων και πρακτικών (ορθή κλινική και εργαστηριακή πρακτική), ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή εμφάνισης ανεπιθύμητων συμβάντων.

Ωστόσο, σε οποιαδήποτε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητου συμβάντος, γίνεται καταγραφή σε ειδικό έντυπο και τα  δεδομένα εμφάνισης καθώς και τα δεδομένα αντιμετώπισης τηρούνται στον φάκελο του ασθενούς.

Ανεπιθύμητες ενέργειες που αφορούν στη χορήγηση φαρμάκων ή στη χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων κοινοποιούνται στον ΕΟΦ, βάσει των ισχυόντων νομοθετικών διατάξεων για την φαρμακοεπαγρύπνηση και την υλικοεπαγρύπνηση.