Αρχική σελίδα » Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης » Αυτοάνοσα: «Συστηματικά Αντιφλεγμονώδη και Αυτοάνοσα Νοσήματα» ERN – RITA

«Συστηματικά Αντιφλεγμονώδη και Αυτοάνοσα Νοσήματα» ERN – RITA

Ενημερωτικά φυλλάδια

- Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός (Familial Mediterranean Fever, FMF):

- Περιοδικό σύνδρομο σχετιζόμενο με τον υποδοχέα του TNF(TNF receptor associated periodic syndrome- TRAPS

- Το Σύνδρομο υπερέκκρισης IgD (Hyper IgD Syndrome-HIDS)

- Το Αυτοφλεγμονώδες σύνδρομο σχετιζόμενο με κρυοπυρίνη (cryopyrin associated autoinflammatory syndrome – CAPS)

- Αρτηρίτιδα Τakayasu

- Κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (κοκκιωμάτωση Wegener)

- Μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα

- Ηωσινοφιλική κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (Churg-Strauss)